Egyszerű bejelentés

155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről:

Az egyszerű bejelentések alapján épülő lakóépületek esetében alkalmazható új előírások  lehetővé teszik egyes építkezéseknél, hogy azok elektronikus építési napló vezetése nélkül történjenek. Mivel itt építési napló nem kerül megnyitásra, ezért az egyszerű bejelentéseket az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszer (ÉTDR) felületén kell megtenni. 

ÉTDR - elektronikus dokumentációs rendszer elérhetősége:

Mit kell tartalmaznia az egyszerű bejelentésnek:

A ÉTDR felületén megtett bejelentésnek az alábbiakat tartalmazza:
a) az építtető nevét és lakcímét, szervezet esetén a megnevezését és székhelyét, képviselő esetén az azonosításához szükséges adatot és elérhetőségét,
b) az építési tevékenységgel érintett telek címét, helyrajzi számát, mezőgazdasági birtoktest esetén az ahhoz tartozó valamennyi telek helyrajzi számát,
c) a bejelentés tárgyát és annak rövid leírását, a számított építményértéket az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló kormányrendelet szerint meghatározva,
d) az építészeti-műszaki tervező - beleértve a szakági tervezőt is - nevét, elérhetőségét, kamarai névjegyzéki bejegyzésének számát,
e) a bejelentéshez csatolt mellékletek felsorolását,
f) az építtető aláírását, amennyiben azt meghatalmazott útján, kormányablakon vagy az építésfelügyeleti hatóságon keresztül nyújtja be [244/2019. (X. 22.) Korm. rend. 18. §; 155/2016. (VI. 13.) Korm. rend. 1. § (1b) bek.].

A bejelentéshez csatolni kell:
a) az Egyszerű bejelentési rendelet 1. mellékletében meghatározott tartalmú egyszerű bejelentési dokumentációt,
b) ha az építési tevékenységet a természetes személy saját lakhatásának biztosítása céljából kívánja végezni, az építtető teljes bizonyító erejű magánokiratban tett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy természetes személy és az építési tevékenységet saját lakhatásának biztosítása céljából végzi [244/2019. (X. 22.) Korm. rend. 18. §; 155/2016. (VI. 13.) Korm. rend. 1. § (1c) bek.]. 

Az egyszerű bejelentési dokumentáció munkarészei:

  • Helyszínrajz;
  • Alaprajzok;
  • Metszetek;
  • Homlokzatok;
  • Műszaki leírás: Építészeti-, épületgépészeti-, épületvillamossági és tartószerkezeti műszkai leírás;
  • Tartószerkezeti terv.